1 / 4 Next Page
Information
Show Menu
1 / 4 Next Page
Page Background

VELENCEI-TÓ

A FEJÉR MEGYEI HÍRLAP KERESKEDELMI MELLÉKLETE A TÓKÖRNYÉKRŐL • 2016. JÚLIUS 14.

A köz javát szolgálja az épület

ÁTADÁS

Megnyitotta kapuit a Halász Gedeon Központ a felújított kápolnásnyéki kastélyban

Tóth Eszter

szerkesztoseg@plt.hu

„Egy adott kort nemcsak

az jellemez, miket épített,

hanem az is, hogy az

elődök örökségét miként

használja, ápolja és adja

tovább a jövőnek” –

mondta Fónagy János, a

Nemzeti Fejlesztési Mi-

nisztérium parlamenti

államtitkára június 25-én

a felújított Dabasi Halász-

kastély és a Halász Gede-

on Központ részeként el-

készült Eseményközpont

átadásán.

A Dabasi Halász-kastély a

19. század első felében a kápol-

násnyéki Balassa András le-

származottjával, Magyary-Kos-

sa Annával kötött házassága ré-

vén került Dabasi Halász Sá-

muel birtokába. Az 1669-ben

nemesi címet kapott Dabasi

Halász család kúriája a 19. szá-

zad elején épült klasszicista stí-

lusban. A század végén Dabasi

Halász Lázár jóvoltából a csa-

lád már korábbi földjeinek dup-

láját, 1235 holdat birtokolt Fe-

jér megyében. A kastély átépít-

tetéséhez Lázár fia, Dabasi Ha-

lász Gedeon látott hozzá az

1910-es években, így alakult ki

az épület mai formája. Az L-

alaprajzú, neobarokk kúriát a

Halász-család 1945-ig lakta, az

államosítással és kollektivizá-

lással termelőszövetkezeti tu-

lajdonba került az épület,

amelynek állapota a rendszer-

váltásig és utána is folyamato-

san romlott. A Velencei-tavi

Kistérségért Alapítvány a Ma-

gyar Állam és az Európai Unió

támogatásának köszönhetően

2014-ben kapott lehetőséget a

kastély megmentésére. „A ká-

polnásnyéki Dabasi Halász-

kastély rekonstrukciója – Láto-

gatótér és kiállítóhely kialakítá-

sa” elnevezésű projekt kereté-

ben megújult az épületkomple-

xum és parkja, a kastélyban

modern kiállítótermek, infor-

mációs tér, ajándékbolt és szín-

vonalas kávézó megnyitására

nyílik lehetőség, a látogatóköz-

pont tágas kiállítási terekkel

bővült. A projekt célja, hogy a

felújítás után olyan kulturális-

idegenforgalmi központ jöjjön

létre, amely kiállításoknak és

közösségi

rendezvényeknek

egyaránt otthont ad, tovább nö-

velve a Velencei-tó környéké-

nek turisztikai vonzerejét.

Fónagy János

államtitkár

avatóbeszédében kiemelte: az

állam kész minden korábbinál

nagyobb erőforrásokat biztosí-

tani az ország örökségét jelentő

várak, kastélyok felújítására.

Az elhanyagolt váraink meg-

mentésére indított Nemzeti Vár-

programra és a kastélyaink

megőrzését célul tűző Nemzeti

Kastélyprogramra a kormány

több mint 50 milliárd forint tá-

mogatást biztosít, gondot for-

dítva arra is, hogy a kiválasztott

épületegyüttesek megújuljanak,

új funkciókat lássanak el, és a

környék gazdaságának motorjai

legyenek.

– A Rómer Flóris Terv a ha-

táron túli

műemlékeinkről

igyekszik gondoskodni, a Nem-

zeti Hauszmann Terv pedig az

ország szívében, a nemzet min-

den tagja számára fontos Buda-

vári Palota megmentését szol-

gálja – mondta, majd arra is ki-

tért, hogy az elmúlt hat évben

nemzeti és európai uniós forrá-

sokból 180 milliárd forint jutott

a hazai épített örökség megóvá-

sára, megmentésére és megújí-

tására. A Dabasi Halász-kas-

télyt, valamint a történelmi ku-

tatások alapján helyreállított,

másfél hektáros parkot csak-

nem 450 millió forintból újítot-

ták fel.

Spányi Antal,

a Székesfehér-

vári Egyházmegye megyés püs-

pöke megáldotta az áldozatos

munkát, amely által az épület

megújulhatott, majd felszentel-

te a kastélyt.

Sándor Benedek,

az MKB Bank Zrt. vezérigaz-

gató-helyettese ezután megnyi-

totta a kastély első kiállítását, A

65 éves MKB Bank gyűjtemé-

nye a 200 éves kastélyban című

tárlatot. A kiállításon többek

között Rippl-Rónai Jó-

zsef, Csók István, Ben-

czúr Gyula és Barabás

Miklós műveivel talál-

kozhatunk.

– Könnyű értékeket

elveszíteni, annál nehe-

zebb renoválni őket,

ezért fontos a Dabasi

Halász-kastély

felújítása,

amely a köz javát szolgálja –

zárta beszédét Sándor Benedek.

A kiállítás megtekintését kö-

vetően átadták a Halász Gede-

on Központ részeként elkészült

Eseményközpontot.

Tessely Zoltán

országgyűlési

képviselő, miniszterelnöki biz-

tos avatóbeszédében kiemelte:

kötelesség a letűnt korok ránk

hagyott szellemi és tárgyi ha-

gyatékát megőrizni és ápolni. A

DFT-Hungária Zrt. két európai

uniós pályázatnak köszönhető-

en több mint 500 millió forint

vissza nem térítendő támoga-

tást nyert el. Ennek segítségé-

vel hozták létre a Halász Gede-

on Központot, amely „nem

pusztán turisztikai élettér, de

egyben innovációs, oktatási és

gazdasági központ, valamint az

élelmiszer- és szolgáltatóipar

helyszíne is lesz a jövőben”. Az

oktatástechnikai és innovációs

központhoz tartozik egy multi-

funkcionális zöld fejlesztő tér,

az új létesítmény így a

környék páratlan öko-

helyszíne is – hangsú-

lyozta Tessely Zoltán,

majd kiemelte: a több

mint ezer négyzetméter

alapterületű komplexum

a mikro-, kis- és közép-

vállalkozások teljes kö-

rű kiszolgálását biztosítja nyolc

irodával, hat képzési- és bemu-

tatóteremmel,

interaktív és

technikai eszközökkel, vala-

mint közösségi térrel. A Velen-

cei-tó környékének legfiatalabb

intézményében, a Halász Gede-

on Központban emellett képző-

és iparművészeti kiállítások,

szakkiállítások, családi progra-

mok, állásbörzék és koncertek

is helyet kapnak majd.

L. Simon László

országgyű-

lési képviselő köszönetet mon-

dott mindazoknak, akik hozzá-

járultak a Dabasi Halász-kas-

tély és a hozzá tartozó park

megújulásához, valamint a Ha-

lász Gedeon Központ kialakítá-

sához.

– Jó mulatság, férfimunka

volt, és még sok jó mulatság,

férfimunka lesz – mondta a

képviselő, aki név szerint kö-

szönte meg a támogatók és a

tervezők munkáját. – Pár éven

belül a Halász Gedeon Központ

olyan létesítmény lesz, ahol

nem egy, hanem több vállalko-

zás is helyet kap – emelte ki

L. Simon László, majd hozzá-

tette: fél éven belül megkezdő-

dik a település központjának

rehabilitációja is.

Magyarország kormánya

200 millió forinttal támogatta

Kápolnásnyék településköz-

pontjának felújítását és újabb

70 millió forinttal járul hozzá a

Halász Gedeon Központ és az

új településközpont bekötőúttal

való összekötéséhez.

A felújítás célja az volt, hogy olyan kulturális-idegenforgalmi központ jöjjön létre, amely növeli a Velencei-tó környékének turisztikai vonzerejét

Balról: L. Simon László, Fónagy János és Kazai Viktor az avatáson

Fotók: Kőmíves András

A Dabasi Halász-kastélyt

és parkját 450 millió

forintból újították fel

A Halász Gedeon Eseményközpont nem pusztán turisztikai élettér, de egyben innovációs, oktatási

és gazdasági központ, valamint az élelmiszer- és szolgáltatóipar helyszíne is lesz a jövőben

Minden adott a minőségi magyar élelmiszerek előállításához

Az országnak minden

adottsága megvan a minőségi

élelmiszerek előállításához –

mondta

Jakab István,

az Or-

szággyűlés alelnöke július 1-

jén, a Halász Gedeon Köz-

pontban az Áldomás közösségi

márkanév használati jogot

nyert termelők ünnepélyes ok-

levél átadási rendezvényén.

Kijelentette, a magyar mező-

gazdaság képes minőségi alap-

anyagokat termelni, abból ma-

gas minőségű élelmiszert lét-

rehozni. Beszélt arról is, hogy

a magas minőséget képviselő

termékeket először a hazai fo-

gyasztókkal kell elfogadtatni.

Néhány márka létezik már, de

kellene egy, amit mindenki el-

fogad, és amivel külföldi pia-

cokra is ki lehet jutni, az Áldo-

más márkanévvel közelebb le-

het jutni ehhez a célhoz – vélte

az államtitkár.

Oláh Zsanett,

a Magyar

Nemzeti Kereskedőház vezéri-

gazgatója szerint új időszámí-

tás kezdődhet az Áldomás pro-

jekttel. Mint mondta, évtize-

dek óta szeretnék a nemzetkö-

zi piacokon a magyar élelmi-

szereket pozícionálni, új pia-

cokat találni és az ős- és kis-

termelőket értékteremtő mun-

kához segíteni. Az Áldomás

közösségi márka, közös arcu-

lattal, közös értékesítési csa-

tornákon át nemzetközi szin-

ten versenyképessé teheti a

magyar árukat. Jelenleg 93 ter-

mék csatlakozott a védjegy-

rendszerhez, további 30 „indu-

lásra kész” a nemzetközi pia-

cokon.

Gyaraky Zoltán,

az Ál-

domás Kft. ügyvezetője el-

mondta: természetes, a fo-

gyasztók számára értéket adó

élelmiszerekre próbálják fel-

hívni a figyelmet a márkanév-

vel. Az Áldomás exkluzív

megjelenésű élelmiszereket je-

lent, amelyek a világ legna-

gyobb márkáival is versenyké-

pesek lehetnek.

(Forrás: MTI)

A Dabasi Halász-kastély és

a Halász Gedeon Központ

létrejöttéhez a Velencei-ta-

vi Kistérségért Alapítvány

és elnöke, Kazai Viktor, a

DFT-Hungária Kft., a kas-

tély tervezői, Kamarás Bá-

lint és Klem Gabriella, Bá-

nyai Balázs történész, a

Tótok Generálkivitelező

Kft., a Fenyő-KHT Kft. és

ügyvezetője, Hegyi József,

a kert tervezője, Török

Csaba és a ZÁÉV Építői-

pari Zrt. járultak hozzá.

A Dunafin Kft., a dunaúj-

városi papírgyár az elmúlt

évtizedekben több tízmillió

forinttal támogatta a Velen-

cei-tavi Kistérségért Ala-

pítvány munkáját, a Hung-

rana Keményítő- és Izocu-

korgyártó és Forgalmazó

Kft. az agárdi irodalmi em-

lékfal létrejöttéhez járult

hozzá, a Laki Zrt. pedig a

kastély előtt álló két ba-

rokk szobrot adományozta.